‘Gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedereen’ is het streven van het kabinet
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommelmeander.nl; foto Gerd Altmann via Pixabay

Het Nederlandse kabinet staat voor gelijke rechten, kansen en vrijheden voor iedereen. Los van afkomst, kleur, geloof, uiterlijk, leeftijd, een beperking, seksuele oriëntatie, gender of hoe je daaraan uiting geeft. Daarom komt minister Robert Dijkgraaf als coördinerend minister van Emancipatie met de nieuwe Emancipatienota 2022-2025, waarin een actief emancipatie- en antidiscriminatiebeleid voorop staat. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de bestaande beperking van de economische zelfstandigheid van vrouwen. Het kabinet wil betaald werk aantrekkelijker maken voor mensen die nu nog geen betaald werk verrichten of die weinig uren werken. Daarvoor is volgens minister Dijkgraaf een systeemverandering nodig om de ‘deeltijdklem’ te doorbreken. Zo moeten mannen en vrouwen werk en (onbetaalde) zorgtaken beter kunnen verdelen.

Volgens minister Dijkgraaf denken Nederlanders dat ons land voorop loopt als het gaat over emancipatie. “Maar nog steeds zijn er te veel mensen die door maatschappelijke ongelijkheid een langere of lastigere weg moeten afleggen om hetzelfde te kunnen bereiken. Geslacht, kleur, ras, leeftijd, geloof, seksuele oriëntatie of een beperking zijn helaas nog steeds redenen om iemand uit te sluiten. Een deel van de samenleving neemt gelukkig steeds vaker en steviger stelling tegen verwerpelijke uitingen en gedrag tegenover lhbtiq+ personen en vrouwen. Maar om echt een samenleving te creëren waarin voor iedereen een gelijkwaardige plek is, zal er een cultuurverandering moeten plaatsvinden”, aldus de bewindsman.

“Een opdracht aan ons allemaal.”

Het kabinet wil dat Nederland een land wordt waarin iedereen zichzelf kan zijn, iedereen kan worden wat men wil worden en iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving. Dijkgraaf: “Wij moeten een land willen zijn waarin dat vanzelfsprekend is, maar dat kunnen wij alleen samen bereiken. Die opdracht voel ik, en voelt het kabinet, daarom blijven wij ons de komende jaren inzetten voor een cultuurverandering in de samenleving zodat de barrières die er ook voor sommigen nog steeds zijn, iets lager worden.”

Een cultuurverandering betekent verandering van gedrag. En een gedragsverandering kan alleen maar tot stand komen als deze breed in de samenleving wordt gevoeld en plaatsvindt. Dijkgraaf: “De tijd waarin het initiatief voor emancipatie vooral werd gelegd bij achtergestelde groepen die geëmancipeerd moesten worden, ligt achter ons. Je kunt jezelf niet emanciperen. Je moet de gelijke waardering en ruimte ook krijgen van anderen. Dat vraagt om gedragsverandering en een cultuuromslag breed in de samenleving, kortom een opdracht aan ons allemaal. Het kabinet neemt zijn verantwoordelijkheid om een samenleving te creëren waarin ruimte is voor iedereen.”

Emancipatie door alle ministeries

In de visie van het kabinet hebben niet alle vrouwen of lhbtiq+ personen te maken met dezelfde ongelijkheid en vooroordelen. Daarbij speelt hun maatschappelijke positie een belangrijke rol. Gelijke deelname aan de samenleving wordt op dit moment vaak belemmerd door ongelijke behandeling, door structuren in organisaties die deze ongelijkheden in stand houden en door (culturele) normen en vooringenomen ideeën. Daarom beschouwt het kabinet emancipatie ook als een opdracht aan zichzelf om bij het maken van beleid te kijken hoe het zelf kan bijdragen aan emancipatie. “Te lang zijn er wetten geschreven met in gedachten de situatie van een dominante groep en te weinig met het oog op de effecten voor andere groepen. Dit moet anders”, stelt Dijkgraaf. Daarom zet het kabinet bijvoorbeeld in op het strikter toepassen van de gendertoets: bij nieuw beleid wordt nagegaan hoe dit helpt aan de vermindering van de bestaande ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in al hun diversiteit.

Sociale veiligheid

Vooral vrouwen en lhbtiq+ personen hebben vaker te maken met intimidatie, geweld en onveiligheid. Minister Dijkgraaf: “De vanzelfsprekendheid deze mensen in de maatschappij nog steeds negatief worden bejegend, zegt iets over de omgangsvormen. Dit zal niet veranderen als omstanders hiervan blijven wegkijken. Het blijven agenderen en inzetten op preventie is een speerpunt voor het kabinet.” Daarom komt het kabinet begin volgend jaar met het Nationaal Actieplan Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Mariëtte Hamer, onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, zal het actieplan de komende jaren versterken, aanjagen en inzetten op de noodzakelijke cultuurverandering in de samenleving.

Het kabinet blijft daarnaast stelling nemen tegen geweld, intimidatie, discriminatie en uitsluiting van lhbtiq+ personen, vrouwen en meisjes. Het werkt voor de verbetering van welzijn, sociale acceptatie en sociale veiligheid samen met Veilige Steden, Regenboogsteden en Regenboogprovincies.
Het kabinet gaat daarnaast samen met de sportsector verkennen hoe de vrijheid, gelijkwaardigheid en sociale veiligheid van alle deelnemers aan (top)sport gewaarborgd kunnen worden.

Onderwijs

Het onderwijs moet een plek zijn waar iedere leerling zich in alle vrijheid en veiligheid kan ontwikkelen, vindt Dijkgraaf. Om dit te bereiken zet het kabinet onder meer in op het bevorderen van de sociale veiligheid van lhbtiq+ leerlingen, vrouwen en meisjes, het beperken van genderverschillen in het onderwijs en het tegengaan van gender-stereotypering in het onderwijs. Het ministerie ondersteunt scholen bij het creëren van een veilig schoolklimaat waarin iedere leerling zich in alle vrijheid en veiligheid kan ontwikkelen.

Gelijke behandeling en wetgeving

Gelijke behandeling begint met het garanderen van juridische gelijkheid, zegt het kabinet. “leder individu, moet ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, geslachtskenmerken, etniciteit en andere kenmerken kunnen rekenen op een volledig gelijke behandeling.” Daarom wordt dit jaar het wetsvoorstel over de toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond behandeld in de Eerste Kamer. Het kabinet is daarnaast in afwachting van het aangekondigde initiatiefwetsvoorstel tot regelen van een neutrale geslachtsvermelding in de overheidsadministratie, namelijk ‘X’. Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat voor het wijzigen van de geslachtsregistratie de deskundigenverklaring niet meer noodzakelijk is.

Internationaal en Caribische delen van het Koninkrijk

Nederland zet zich al lang in voor harde afspraken binnen de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese unie over vrouwenrechten en gelijke rechten voor lhbtiq+ personen. Deze afspraken worden bedreigd door landen die ervan af willen of zich niet aan deze afspraken willen houden. Daarom versterkt het kabinet zijn inzet op het beschermen en versterken ervan. Dit past ook binnen het recent geïntroduceerde Feministisch Buitenlandbeleid.

Voor wat betreft de Caribische delen van het Koninkrijk blijft het kabinet zich hard maken voor gelijke rechten voor en acceptatie van lhbtiq+ personen. Daarnaast werkt het aan een betere economische positie van vrouwen op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten