Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in 2022
Redacteur: Jan H.F. van der Heyden; jan@dommemeander.nl; foto Gerd Altmann via Pixabay

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was vorig jaar 9 procent lager dan in 2021. De uitstoot lag vorig jaar voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55 procent. De verlaging komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Dit blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de uitstoot van broeikasgassen in 2022 volgens de IPCC-richtlijnen. IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU). Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De Richtlijn industriële emissies eist dat bedrijven de installatie pas in bedrijf nemen als ze een omgevingsvergunning hebben.

De ‘gebouwde omgeving’ heeft 21 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021. Door de hogere aardgasprijzen is fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het vorig jaar zachter dan in 2021. Hierdoor is er minder aardgas gestookt voor de verwarming van huizen en kantoren. Onder ‘gebouwde omgeving’ wordt verstaan de broeikasgasuitstoot door huishoudens en de dienstensector, exclusief de uitstoot die gerelateerd is aan verkeer en vervoer.

De industrie heeft 11 procent minder broeikasgassen uitgestoten. Dat komt ook door de hoge aardgasprijzen. Grote aardgasintensieve industriële bedrijven (vooral aardolie- en chemische) hebben hun productieprocessen hierop aangepast door minder aardgas te verbruiken of hebben hun productie deels stilgelegd. Het verbruik van steenkolen en aardolieproducten door de industrie is vrijwel gelijk gebleven. De industrie heeft met 32 procent het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen.

Ook de glastuinbouw heeft door hoge aardgasprijzen activiteiten deels stilgelegd of afgeschaald. Dit in combinatie met meer zonuren en gemiddeld hogere temperaturen in 2022 leidde tot minder aardgasverbruik in de glastuinbouw. Hierdoor was de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw 10 procent lager.

Uitstoot elektriciteitssector 5 procent lager

De elektriciteitssector, verantwoordelijk voor 20 procent van de uitstoot in 2022, stootte 5 procent minder broeikasgassen uit in 2022 dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40 procent. Door deze groei en de hoge aardgasprijzen hebben de aardgasgestookte elektriciteitscentrales minder aardgas verbruikt. De kolencentrales hebben vrijwel evenveel steenkool verbruikt als een jaar eerder.
De uitstoot door de sector mobiliteit, ten slotte, was nauwelijks minder dan in 2021.

Uitstoot CO2 Nederlandse economie ruim 8 procent lager

In 2022 is door alle Nederlandse economische activiteiten 8,4 procent minder CO2 uitgestoten dan in 2021. Hierbij zijn ook emissies van de Nederlandse zeevaart en luchtvaart buiten Nederland en de emissies door de verbranding van biomassa in Nederland meegeteld. Daarentegen steeg het bruto binnenlands product (bbp) met 4,5 procent in 2022. Gecorrigeerd voor het weerseffect kwam de daling van de CO2-uitstoot uit op 6,6 procent. De daling van de emissies door de Nederlandse economie komt vooral door het lagere verbruik van aardgas.

Luchtvaart: ruim 32% méér CO2 in 2021, maar 20% minder dan in 2019

De transportsector stootte echter meer CO2 uit. Dit komt vooral door het gedeeltelijk herstel van de luchtvaart in 2022. De luchtvaart heeft ruim 32% meer CO2 uitgestoten dan in 2021. In vergelijking met 2019 was de uitstoot door de luchtvaart nog ruim 20% lager. Ook de binnenvaart heeft meer uitgestoten dan in 2021. Daarentegen waren de emissies van het wegtransport en de zeevaart lager dan een jaar eerder.

CO2-emissieintensiteit Nederlandse economie verder gedaald

Na 2015 is de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie onafgebroken gedaald. Dat betekent dat de CO2-efficiëntie van productieprocessen steeds meer verbetert. De broeikasgasintensiteit van de economie was in 2022 een vijfde lager dan in 2015.

Als je regelmatig en graag goed nieuws leest, dan is nu een goed moment om ons te steunen. Goed Nieuws is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt gefinancierd door lezers. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, geeft voeding aan onze journalistiek en verzekert de toekomst van goednieuws.be. Steun Goed Nieuws al vanaf 1 euro – het duurt maar een minuutje. Dank je.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Eén reactie

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente berichten

Onze sponsors

Jouw logo hier?

Goed Nieuws werkt op basis van vrijwilligers. Om onze kosten te dekken, zijn wij op zoek naar sponsors.

Herken je jezelf in de visie van Goed Nieuws en wil je sponsor worden? Neem dan contact met ons op.

Meer
berichten